PreviousNext
Printer-friendly view

Alma Lurane Carpenter Stephenson. Manzer [photo studio] 171 Main St., Oshkosh, WIS.

PreviousNext