PreviousNext
Printer-friendly view

Unidentified male with bow tie. Goodure [photo studio] Kenosha.

PreviousNext